Nyheter


Om damp og helsefare, TV2 Nyhetskanalen

Posted by on April 15, 2015

Vårt styremedlem Cathrine Skårn stiller sporty opp, og gjør en strålende innsats. Debatten er mellom Karl Erik Lund (SIRUS) og Camilla Stoltenberg (FHI)


Innspill sendt til helsediektoratet, helse-og omsorgdepartementet og nasjonalt fagråd for tobakksforebygging.
I anledning nasjonalt fagråd for tobakkskadeforebygging som skal avholdes 
15.–16. april står, og regulering av e-sigaretter står på dagsorden. Norsk Dampselskap fikk avslag på å ha en representant der.

Det vises til helsedirektoratets brev datert 09.04.15 der dere takker nei til å oppnevne en representant fra Norsk Dampselskap i nasjonalt fagråd for tobakkskadeforebygging. Av deres brev fremkommer det at våre foreslåtte representanter ikke oppfyller de strenge krav til erfaringsbasert kunnskap dere har oppstilt for rådets medlemmer.

Norsk Dampselskap tar beslutningen til etterretning. Det må dog bemerkes at det fremstår som særdeles lite veloverveid at erfaring med å bistå i overkant av åtte tusen medlemmer med forebygging og røykeslutt over tid ikke skal vektlegges i vurderingen. I tillegg finner Norsk Dampselskap det foruroligende at fagrådet tilsynelatende har svært begrenset kompetanse innen det virkemiddelet som av en rekke anerkjente forskere nå er vurdert å være det mest effektive skadereduserende produktet som eksisterer.

Vi konstaterer at helsedirektoratet ikke ønsker noen åpenhet om de prosesser som foregår, men at det vil arbeides med å finne andre måter for brukermedvirkning. Det opplyses også om at Norsk Dampselskap vil være en høringsinstans på et eller annet tidspunkt.

Basert på helsedirektoratets så langt avvisende holdning til erfaringsbasert kunnskap og motvilje mot brukermedvirkning, har Norsk Dampselskap funnet det formålstjenlig å på eget initiativ opplyse fagrådets medlemmer før rådsmøtet 15-16 april.

Vedlagt finnes en redegjørelse for rettslig status for damp i Norge per nå, en vurdering av ulike reguleringsalternativer inkludert tobakksdirektivet fra EU og en anbefaling fra foreningen på vegne av dens medlemmer. Norsk Dampselskap forutsetter at helsedirektoratet og fagrådet setter seg inn i anbefalingene og lar dem være en del av det kommende arbeidet.

 

Les innlegget i sin helhet her (PDF)

 

April 2015


Norsk Dampselskap krever å bli tatt på alvor!

Norsk Dampselskap er en organisasjon for brukere av damp, også kalt e-sigaretter. Damp har blitt vår vei til et tobakksfritt liv. Vi ønsker å oppfordre helseministeren til å se på damp med et fordomsfritt blikk. Vi har en felles interesse av at helsepolitikken baseres på kunnskap, ikke på fordommer eller moralisme. 

Mye av skepsisen mot damp skyldes at dampen har en visuell likhet med tobakksrøyk og at damp også kan være en måte å nyte nikotin på. Dette er imidlertid de eneste likhetene mellom damping og røyking. Tilgjengelig forskning er entydig: Damp har langt fra det samme skadepotensialet som tobakk. Forskningen er åpent tilgjengelig og mye av den er formidlet til norsk offentlighet gjennom SIRUS’ rapporter. Vi som selv har gått over fra tobakksrøyking til damp, kjenner på egne kropper at helsegevinsten er betydelig. Noen har blitt kvitt nikotinavhengigheten, andre ikke. Det vi har til felles, er at vi ikke lenger bruker et livsfarlig produkt. 

Motstanderne av damp baserer argumentene sine på «føre var prinsippet». Det er vanskelig å forstå hvordan dette kan anvendes her. Forskning, senest formidlet gjennom SIRUS-rapport 1/2015, viser at damping nesten bare appellerer til røykere. De som damper har enten sluttet helt å røyke, eller erstatter en del av sigarettene med damp. Vi kjenner konsekvensene av sigarettrøyking. Ti års erfaring med damp har ikke avslørt helseskader. Vi vet også at det ikke bare er ulogisk å gå fra damp til røyk, men at slik adferd ikke er kjent fra den virkelige verden. Kan man tro at faren for ukjente helseskader i framtiden er stor nok til å overskygge dette? 

Vi i Norsk Dampselskap har erfart at damp ikke er et legemiddel, og heller ikke tobakk, men et alternativt nytelsesmiddel. Det er grunnen til at det er så effektivt. En livsfarlig vane erstattes av en like tilfredsstillende, men langt mindre skadelig vane. En framtidig regulering må legge til rette for markedstilgang for produkter som appellerer til nåværende røykere og dampere. Produktene må ikke reguleres som legemidler eller som et tobakksprodukt. Da vil de møte krav som bare kan fylles av kapitalsterke produsenter som legemiddel- og tobakksindustrien. Ingen av disse bransjene har interesse av at alle røykere går over til damp. Det har derimot de firmaene som utelukkende produserer dampeprodukter, men som er små og har begrenset kapital. 

Norsk Dampselskap ønsker å bli tatt på alvor av myndighetene og bli tatt med på råd når saker som er viktige for oss, behandles. Vi har erfaring og kompetanse om temaet. Vårt mål er at de røykere som ikke kan eller vil slutte på annet vis, skal ha et langt mindre skadelig alternativ.

Signer opprop her!

opprop.net


 

1