Nyheter


Helsedirektoratet truer norske nettbutikker som selger damputstyr med tvangsmulkt.

– Helsedirektoratet fører tilsyn med at tobakksskadelovens bestemmelser om reklame overholdes. E-sigaretter er et tobakkssurrogat og er derfor omfattet av reklameforbudet. Vi har over tid hatt oppmerksomhet på reklamering på leverandørenes nettsider og har i den forbindelse sendt ut flere forhåndsvarsler om rettelser, sier Hilde Skyvulstad, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

I den anledning vil vi vise til to artikler om dette

  1. Helse direktoratet til krig mot norske forhandlere (skypumpen.no)
  2. Stopper reklamering av e-sigaretter (vg.no)

 

I anledning VG sin artikkel, ble NDS sitt standpunkt endel forkortet, derfor ønsker NDS sin styreleder Kjell Marius Jenssen å klargjøre NDS sin holdning til dette:

 

NDS sitt svar i helhet:
"Forbrukerforeningen Norsk Dampselskap er uenig i Helsedirektoratets fortolkning av tobakkskadeloven.
Personlige fordampere og deres tilbehør er hverken tobakk, tobakksimitasjoner eller tobakksurrogater.

Foreningen mener at tobakkskadelovens forbud, slik de er utformet per nå, ikke omfatter personlige fordampere.

Et reklameforbud vil i tillegg vanskeliggjøre eksisterende røykeres tilgang til slike produkter og dermed frata dem muligheten til å bytte ut dødelige tobakksrøyk med et produkt som beviselig er minimum 95 %mindre skadelig.
Helsedirektoratets fortolkning av tobakkskadeloven er dermed både ulovlig og helseskadelig slik Norsk Dampselskap vurderer det."

Det som kom på trykk var litt redusert. Vi støtter uansett kampen mot dette forbudet moralskt og eventuelt på andre måter vi kommer tilbake til.

 


Tilsvar til Tore Sanners og Tom K. Grimsruds kronikk i Aftenposten. 

Norsk Dampselskap finner det nytteløst å gå inn i en realitetsdiskusjon med personer som så åpenbart har for lite kunnskap om feltet. Vi vil i stedet liste opp fire gode grunner for at dampeutstyr og nikotinholdig dampevæske bør tillates solgt over disk i Norge – uten å avgiftsbelegges som tobakk eller behandles som legemiddel.

  1. Damp er det eneste hjelpemiddelet som får røykere som ikke ønsker å slutte, til å legge bort tobakken. De fleste av Norsk Dampselskaps medlemmer har røkt i 20 til 50 år. Mange av dem ønsket ikke å slutte, men ville bare prøve damp. Den vanligste bivirkningen ved bruk av damp er faktisk røykeslutt.
  2. Damp er minst 95% mindre skadelig enn røyk. I all annen behandling av avhengighet, er skadereduksjon et viktig prinsipp.  Å regulere dampen så strengt at det ikke blir valgbart, vil være det samme som å si at røykere er en pariakaste som ikke en gang fortjener et alternativ. Selv heroinister har et alternativ i metadon.
  3. En streng regulering av damp og nikotinholdig dampevæske i tråd med EUs tobakksdirektiv, vil gagne tobakksindustrien. De er i gang med å produsere sigarettlignende utstyr som gir liten effekt. Disse vil kunne tilpasses en streng regulering. Slikt utstyr har for mange vist seg ikke å være veien til røykeslutt. Sanner og Grimsrud løper faktisk tobakksindustriens ærend ved sine forslag til regulering.
  4. To av tre røykere dør i dag av tobakksskader. Å frata røykerne det eneste alternativet som virker, vil forlenge lidelser og koste liv. Dette strider mot den hippokratiske ed. Som leger bør både Sanner og Grimsrud tenke nøye igjennom dette.

 

Sigrid Lerud

Sekretær i Norsk Dampselskap.

Lenke til dette innlegget på Aftenposten

 


- For mange i anti-tobakksbevegelsen er hatet til tobakken, nikotinen og tobakksindustrien sterkere enn ønsket om å redusere den tobakksrelaterte dødeligheten, sier SIRUS-forsker Karl Erik Lund.

Damping (også kjent som e-sigaretter) øker i omfang. For mange er dette langt mindre farlig enn tobakksrøyking, og dermed et godt alternativ. Noen mener bruken er potensielt helsefarlig og oppmuntrer/promoterer røyk. De mener derfor den bør bekjempes som tobakk, selv om det ikke er tobakk.

Brukere som mener det første har organisert seg i Norsk Dampselskap, og her intervjuer styrelederen for foreningen, Kjell Marius Jenssen, forskningsleder Karl Erik Lund i SIRUS, som har markert seg som positiv til damping som et skadereduserende alternativ. (Intervjuet er foretatt pr. e-post).

Les intervjuet (Minerva nett) her.

 

 


 

1