Send inn ditt høringssvar til endringer i tobakksforskriftene


Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter.

Det er veldig viktig at du som damper og privatperson engasjerer deg. Ditt høringssvar kan være så enkelt at du forteller din historie, og hva dampen har betydd for deg og din helse.

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-til-endringer-i-tobakksforskriftene-og-ny-forskrift-om-elektroniske-sigaretter/id2506783/